9 eurodeputați din România, Germania, Irlanda, Danemarca, Lituania, Slovacia, au acceptat să semneze și transmită o scrisoare către Colegiul Comisiei Europene pentru aprobarea programului ECIPES.

<english> bellow <русский> ниже
9 eurodeputați din România, Germania, Irlanda, Danemarca, Lituania, Slovacia au acceptat să semneze și transmită o scrisoare către Colegiul Comisiei Europene pentru aprobarea programului ECIPES, program de care vor beneficia 17% din populația Republicii Moldova, 50% din toate primăriile din RM și 2.000 de tineri. Acest program se propune să fie demarat în ianuarie 2021 și implementat direct de Comisia Europeană din Bruxelles, utilizând platformă online pentru contact direct cu beneficiarii.
Reamintim că acest program presupune suport din partea UE pentru:
1. tinerii între 18-35 de ani pentru a lansa o afacere (în domeniul serviciilor, cu sprijinul de 5 000 de euro, sau pentru producție, cu sprijinul de 15 000 de euro, din care 12 000 de euro pentru achiziționarea de echipamente sau utilaje);
2. primăriile moldovenești care sunt înfrățite cu primăriile din UE și organizează cel puțin o activitate comună pe an, pentru a susține financiar un singur proiect de dezvoltare locală a cărui valoare totală nu depășește 20 000 de euro, cu maximum 10 000 de euro sprijin financiar al UE;
3. cetățenii moldoveni, pentru a sprijini financiar reînnoirea electrocasnicelor (frigider, mașină de spălat, TV) la nivel A +++. Sprijinul se ridică la 100 de euro/cetățean și poate fi acordat o dată și cu transmiterea echipamentului folosit. Toate aceste acțiuni susțin obiectivele UE, inclusiv acordul ecologic al UE.
Reamintim că anterior au fost înregistrate 3 întrebări scrise de la alți 15 eurodeputați.
Suntem foarte optimiști în vederea șanselor și provocăm deputații din Parlamentul Republicii Moldova să semneze scrisoare similară, pe care să o transmitem către Colegiul Comisiei Europene!
 
Autorii programului ECIPES, Gabriel Mărgineanu și Calestru Iurie, aduc sincere mulțumiri pentru susținere.
9 MEPs from (Romania, Germany, Ireland, Denmark, Lithuania, Slovakia) agreed to send a letter to the College of the European Commission approving the ECIPES program, which will benefit 17% of the population of the Republic of Moldova, 50% of all municipalities in RM and 2,000 young people. This program is proposed to be launched in January 2021 and implemented directly by the European Commission in Brussels, using an online platform for direct contact with beneficiaries.
We recall that this program requires EU support for:
1. young people aged 18-35 to start a business (in the field of services, with the support of EUR 5 000, or for production, with the support of EUR 15 000, of which EUR 12 000 for the purchase of equipment or machinery);
2. Moldovan town halls that are twinned with EU town halls and organize at least one joint activity per year, to financially support a single local development project whose total value does not exceed 20 000 euros, with a maximum of 10 000 euros financial support in the EU;
3. Moldovan citizens, to financially support the renewal of household appliances (refrigerator, washing machine, TV) at A +++ level. The support amounts to 100 euros / citizen and can be granted once with the transmission of the used equipment. All these actions support the EU’s objectives, including the EU’s environmental agreement.
We remind you that previously 3 written questions were registered from another 15 MEPs.
We are very optimistic about the chances and we challenge the Members of the Parliament of the Republic of Moldova to sign a similar letter, which we will send to the College of the European Commission!
9 членов Европарламента (Румыния, Германия, Ирландия, Дания, Литва, Словакия) согласились отправить письмо в Коллегию Европейской Комиссии с просьбой одобрить программы ECIPES, бенефициарами которой будут 17% населения Республики Молдова, 50% всех муниципалитетов в РМ и 2000 молодых людей. Предполагается, что эта программа будет запущена в январе 2021 года и реализована непосредственно Европейской Комиссией из Брюсселя с использованием онлайн-платформы для прямого контакта с бенефициарами.
Напомним, что эта программа предполагает поддержку от ЕС для:
1. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет для начала бизнеса (в сфере услуг, при поддержке 5 000 евро или для производства, при поддержке 15 000 евро, из которых 12 000 евро на покупку оборудования или техники);
2. Молдавские мэрии, которые являются побратимами с мэриями с ЕС и организуют как минимум одно совместное мероприятие в год, для финансовой поддержки одного проекта местного развития, общая стоимость которого не превышает 20 000 евро, при максимальной финансовой поддержке в 10 000 евро от ЕС;
3. Гражданам Молдовы, финансовая поддержка для обновления бытовой техники (холодильник, стиральная машина, телевизор) уровня А +++. Поддержка составляет 100 евро / для гражданина и может быть предоставлена ​​один раз с передачей использованного оборудования. Все эти действия поддерживают цели ЕС, в том числе экологическое соглашение ЕС.
Напоминаем, что ранее было зарегистрировано 3 письменных вопроса еще от 15 депутатов.
Мы очень оптимистично оцениваем шансы и призываем депутатов Парламента Республики Молдова подписать аналогичное письмо, которое мы отправим Коллегии Европейской Комиссии!