Autostrada — printre prioritățile programului de Guvernare! Succesul tuturor susținătorilor cauzei

Acum 9 luni, pe 7 decembrie 2018, noi, 7 ONG-uri, am introdus în spațiul public subiectul autostrăzii care ar asigura coeziune cu țările europene! Suntem recunoscători tuturor susținătorilor pentru ghidare și implicare necondiționată de a ajuta cetățenii moldoveni în aspirația lor europeană!
Este deja munca noastră cu Delegația UE la Chișinău, conform planului general propus de MVA Chișinău să înceapă realizarea Vox Populi și a Studiului de Impact(parte componentă solidă din studiul de pre-fezabilitate), lucrări ce ar urma finalizate până în mai 2020, când va fi organizată întâlnirea între Instituțiile de Finanțare Internaționale (BEI) -Guvernul Ram- Delegația UE, deja având pregătită bază solidă de proceduri validare cu studii și protocolul de disponibilitate al cetățenilor (VOX populi) pentru crearea acestei PERSPECTIVE, aici, acasă! Perspectiva integrării europene! Condiția pentru a trece la faza următoare expusă în Parlamentul European, Banca Europeană de Investiții, Comisia Europeană, Delegația UE etc., condiția de bază a fost introducerea în prioritățile Guvernului pe care am reușit să o creăm !!! Felicitări!

Planul de acțiuni al Guvernului 2019-2020

9 months ago, on December 7, 2018, we, 7 NGOs, introduced in the public space the objective of the highway that would ensure cohesion with the European countries! We are grateful to all our supporters, guidance and unconditional willingness to help Moldavian citizens in their European aspiration!
It is already our work with the EU Delegation in Chisinau according to the Master Plan proposed by the MVA Chisinau to start realization of Vox Populi and the Impact Study, and till May 2020, when the organizing meeting between the Government-International Financing Institutions (EIB) is planned — the EU delegation to be prepared with studies and the protocol of willingness of citizens (VOX) for creating PERSPECTIVE, here, at home! European integration perspective! In the European Parliament, the European Investment Bank, the EU Delegation, etc. the basic condition was the desire of the Government that we managed to create !!! Congratulations!

În ședința Guvernului din 30.08.2019 a fost aprobată Hotărârea de Guvern ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020”, în care au fost incluse activități importante pentru ONG ”MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ” și pentru toți cetățenii Republicii Moldova, în capitolul ”E. TRANSPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ”.

Pentru a asigura o perspectivă reală construcției autostrăzii Târgu Mureș-Iași-Ungheni-Chișinău și ulterior pînă la Odessa, în Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, au fost incluse activitățile nr.19 ”Semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul RM privind construirea podului rutier de frontieră între cele două state, peste rîul Prut, între localitățile Ungheni (România) – Ungheni (RM).”, ceea ce constituie elementul de infrastructură de bază dintre România și Republica Moldova.

O continuitate a poziției ferme a Guvernului Republicii Moldova pentru a veni cu o abordare pragmatică în direcția corectă este activitatea nr.20 ”Inițierea negocierilor Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind întreținerea podurilor rutiere de frontier”.

”MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ” ONG consideră principială activitatea nr.22 ”Elaborarea documentului de Dezvoltare Strategică pentru domeniile Transport și Infrastructura Drumurilor pe perioada anilor 2020-2030”, care în mod obligatoriu trebuie să includă în calitate de activitate prioritară de importanță strategică construcția tonsonului pe teritoriul Republicii Moldova a autostrăzii Târgu Mureș-Iași-Ungheni-Chișinău și ulterior pînă la Odessa.

Activitatea nr.24 ”Dezvoltarea rețelelor de drumuri prin conlucrarea cu Uniunea Europeană, Țările Parteneriatului Estic, și Instituțiile Financiare Internaționale pentru atragerea investițiilor străine în vederea promovării proiectelor investiționale către instituțiile financiare internaționale și donatori pentru finanțarea construcției, modernizării și reabilitării drumurilor naționale.”, este o premisă inițială suficientă pentru a trece de la ”modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale”, în perioada imediat următoare la un nivel mult mai sustenabil EUROPEAN și anume ”modernizarea și reabilitarea drumurilor internaționale și în special construcția unei autostrăzi”.

Este extrem de important să precizăm că ceea ce a reușit ”MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ” ONG, se datorează în mare parte acelei consultanțe profesioniste acordate din partea specialiștilor Delegației Uniunii Europene, Băncii Europene de Investiții și altor instituții financiare de valoare.

La solicitarea reprezentanților Delegației Uniunii Europene am reușit în perioada ambelor guvernări să obținem susținerea oficială din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind oportunitatea construcției autostrăzii Târgu Mureș-Iași-Ungheni-Chișinău și ulterior pînă la Odessa, pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere a Republicii Moldova la standardele europene și asigurarea extinderii Rețelei trans-europene de transport (TEN-T).

Considerăm, că am reușit obținerea unor rezultate excepționale, în bază exclusivă de voluntariat, datorită perseverenției, dedicației și încrederii că cetățenii Republicii Moldova merită o infrastructură rutieră mai bună și au nevoie de o autostradă care să asigure o conexiune reală cu Uniunea Europeană.

În acest context, ținem să mulțumim Delegației Uniunii Europene și Băncii Europene de Investiții, pentru expertiza profesionistă privind succesiunea activităților prioritare necesare de a fi întreprinse, astfel, încît visul cetățenilor Republicii Moldova de a avea o autostradă, să se regăsească în anumite aspecte, în Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020 .

Mulțumim cetățenilor care susțin și militează pentru construcția autostrăzii respective.

In the Government meeting of 30.08.2019, the Government Decision was approved «On the approval of the Government Action Plan for the years 2019-2020», which included important activities for the NGO «MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ» and for all citizens of the Republic of Moldova , in the chapter «E. TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE ”.

In order to ensure a real perspective on the construction of the Târgu Mureș-Iași-Ungheni-Chisinau highway and subsequently to Odessa, in the Government Action Plan for the years 2019-2020, activities no. 19 were included ”Signing the Agreement between the Government of Romania and the Government of the Republic of Moldova regarding the construction of the border road bridge between the two states, over the river Prut, between the localities of Ungheni (Romania) — Ungheni (RM). ”, which constitutes the basic infrastructure element between Romania and the Republic of Moldova.

A continuity of the firm position of the Government of the Republic of Moldova to come up with a pragmatic approach in the right direction is activity no.20 «Initiating the negotiations of the Agreement between the Government of Romania and the Government of the Republic of Moldova regarding the maintenance of border road bridges».

«MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ» NGO considers activity no.22 «Elaboration of the Strategic Development document for the fields of Transport and Road Infrastructure for the years 2020-2030», must necessarily include as a priority activity of strategic importance the construction of the sectionon in the territory of the Republic of Moldova of the Târgu Mureș-Iași-Ungheni-Chisinau highway and then to Odessa.

Activity no.24 «Development of road networks by working with the European Union, Eastern Partnership Countries, and International Financial Institutions to attract foreign investments in order to promote investment projects to international financial institutions and donors for financing construction, modernization and rehabilitation.» it is an initial premise sufficient to move from «modernization and rehabilitation of national roads», in the immediate period to a much more sustainable EUROPEAN level, namely «modernization and rehabilitation of international roads and in particular the construction of a highway».

It is extremely important to specify that the success of the «MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ» NGO, is due to the professional advice provided by the specialists of the Delegation of the European Union, the European Investment Bank and other valuable financial institutions.

At the request of the representatives of the Delegation of the European Union, we managed to obtain official support from the Ministry of Economy and Infrastructure regarding the opportunity to build the Târgu Mureș-Iași-Ungheni-Chisinau highway and then to Odessa, for the improvement of the road infrastructure of the Republic of Moldova and ensuring the expansion of the Trans-European Transport Network (TEN-T).

We believe that we have achieved exceptional results, on a voluntary basis only, because of the perseverance, dedication and confidence that the citizens of the Republic of Moldova deserve a better road infrastructure and need a highway to ensure a real connection with the European Union.

In this context, we would like to thank the Delegation of the European Union and the European Investment Bank, for the professional expertise on the succession of the priority activities needed to be undertaken, so that the dream of the citizens of the Republic of Moldova to have a highway, to be found in certain aspects, in Government action plan for 2019-2020.

We thank the citizens who support and advocate for the construction of the respective highway.